Estate planning

Estate planning, ook wel nalatenschapsplanning, richt zich op de advisering omtrent de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie-)vermogens. Het doel hiervan is dat een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk wordt overgedragen aan de erfgenamen.

Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscale recht.

Belastingbesparing is niet het enige aspect waarmee rekening gehouden dient te worden. Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen is het noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Beslissingen die nu worden genomen zullen waarschijnlijk pas na jaren gevolgen hebben.

Bij estate planning wordt voornamelijk gekeken naar de volgende onderwerpen:

 

Voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u op het onderwerp klikken zodat u automatisch wordt doorverwezen naar de juiste informatie op onze website. Wel verdienen de huwelijkse voorwaarden en testamenten hieronder kort nog wat extra aandacht.

Huwelijkse voorwaarden

De omvang van uw nalatenschap is afhankelijk van het door u gekozen stelsel van huwelijksvermogensrechten. Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan vererft de helft van het gemeenschappelijk vermogen naar de erfgenamen. In uw huwelijkse voorwaarden kunt u een andere verdeling opnemen.

Testamenten

De besparing van erfbelasting kan worden bereikt door het doen van schenkingen en door middel van het huwelijksvermogensrecht. Naast de huwelijksvorm is het testament een middel om de te heffen erfbelasting te beïnvloeden. Er dient niet alleen rekening gehouden te worden met de belastingbesparing, maar de langstlevende echtgenoot dient ook verzorgd achter te blijven met voortzetting van de levensstandaard zoals hij of zij dit gewend was.

Meer informatie

Wilt u de overdracht van uw vermogen plannen en wilt u graag informatie over hoe u dit het beste kunt bewerkstelligen? Dan maken wij graag kennis met u! Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.