Schenken

Waarom wachten met de overdracht van uw vermogen tot uw overlijden? Ook tijdens uw leven kunt u uw vermogen overdragen (schenken) aan bijvoorbeeld uw kinderen en/of kleinkinderen. Door al tijdens uw leven schenkingen te doen, kan een aanzienlijke besparing van erfbelasting worden bereikt. In verband met de geldende schenkingsvrijstellingen is het aan te raden om een schenkingsprogramma op te stellen, zodat gedurende een aantal jaren uw vermogen gespreid kan worden geschonken en de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen optimaal benut worden.

Een schenking kan geschieden in geld, registergoed, effecten (beursaandelen, obligaties, aandelen in groeifondsen of beleggingsinstellingen) aanmerkelijkbelangaandelen, maar ook kunst en antiek. Ook kwijtschelding op een vordering, bijvoorbeeld wegens uitgeleend geld aan uw kind, is een schenking.

Bij schenkingen is een notariële akte niet altijd vereist, maar het is wel aan te raden voor:

  • het bewijzen van de schenking;
  • het opnemen van een uitsluitingsclausule;
  • de vrijstelling van de verplichting tot inbreng van de schenking in de nalatenschap; en
  • het bewind.

 

Bewijs van de schenking

Om de schenking te kunnen bewijzen is het aan te bevelen om deze op te nemen in een notariële of onderhandse akte. Voor de Belastingdienst kan het in een aantal gevallen van belang zijn op welke datum de schenking is gedaan.

Uitsluitingsclausule

Als ouders wil je graag wat geld schenken aan de kinderen, maar als het kind in gemeenschap van goederen is gehuwd en er volgt een echtscheiding, kan de ex-echtgenoot recht hebben op de helft van het geschonken vermogen. In een schenkingsakte kan worden opgenomen dat het geschonken vermogen alleen voor het eigen kind bestemd is en bij echtscheiding buiten de huwelijksgoederengemeenschap valt. Dit geldt ook voor geregistreerde partners.

Vrijstelling inbrengverplichting in de nalatenschap

In geval van de aankoop van een woning door een kind, kan het zijn dat aan één kind een schenking wordt gedaan en (nog) niet aan de overige kinderen. Bij overlijden wordt dit niet automatisch recht getrokken, daarom kan het soms aan te bevelen zijn om bij de schenking te bepalen dat de waarde moet worden ingebracht in de nalatenschap van de schenker. Op deze manier wordt het ene kind niet meer bevoordeeld dan het andere kind en wordt de schenking als een voorschot op het erfdeel beschouwd.

Bewind

Het kan voorkomen dat u van mening bent dat degene die de schenking ontvangt nog niet de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor de besteding van het geschonken bedrag, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen (jongeren zijn vanaf hun 18e jaar zelfstandig bevoegd om over hun gelden te beschikken). Dit kan voorkomen worden door in de schenkingsakte een bewindvoerder aan te wijzen voor een bepaalde periode. U kunt uzelf als bewindvoerder aanwijzen, maar bijvoorbeeld ook uw kind over hetgeen uw kleinkinderen van u ontvangen.

Meer informatie

Er zijn veel manieren om te schenken aan uw (klein-)kinderen of andere personen (bijvoorbeeld door een schenking op papier, omdat het vermogen in het huis of het bedrijf zit). Om te bekijken wat de beste manier is om uw vermogen te schenken, maken wij graag kennis met u in een vrijblijvend gesprek. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.