Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Formaat Notarissen bij akte d.d. 2 december 1999 verleden voor notaris Mr K.H.J. Flink te Utrecht, ingeschreven bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. 

Artikel 1 - Definities
Notaris: Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. 
Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de op-dracht geeft/geven tot dienstverlening. 
Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wet-boek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wet-boek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze ven-nootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee te-vens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. 

Artikel 2 - Toepassingsgebied 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door notarissen en hun kantoorgenoten. 

Artikel 3 - Tarieven en meerwerk 
1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarie-ven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd, op grond van het bepaalde in de toelichting op het besluit van de Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van één en twintig juli negentienhonderd negen en negentig, een hoger bedrag dan het wettelijke maximumbedrag in rekening te brengen. 

Artikel 4 - Niet doorgegane akte 
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, te-gen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprake-lijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een op-dracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. 

Artikel 6 - Overgang rechten en verplichtingen 
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrij-genden onder algemene titel. 

Artikel 7 - Betaling 

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te decla-reren. 

Artikel 8 - Kosten van invordering 
De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honora-rium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. 

Artikel 9 - Werkzaamheden 
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. 

Artikel 10 - Klachten 
Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of - de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen. en/of - de burgerlijke rechter. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de notaris 

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven op-dracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de op-drachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft ver-meerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. 

2. De in lid 1. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aanspra-kelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, re-gisters of andere zaken, geen uitgezonderd. 

3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden I., 2. en 3. van dit artikel is mede ge-maakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zo-dat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. ​

Artikel 12 - Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

Notariaat 't Suydevelt is de handelsnaam van:

Notariaat 't Suydevelt B.V., kantoorhoudende te 7821 CH Emmen, Westerbracht nummer 20, KvK nummer 65263219