Persbericht n.a.v. tuchtklacht

door
mr. Fokke de Vries
op 10 februari 2021

In de media is onlangs bericht over juridische procedures die zich ook richten tot enkele notarissen, waaronder ons kantoor.

De procedures gaan over beleggingsproducten die bestaan uit onroerend goed met een agrarische bestemming. De waarde van deze investering zou sterk kunnen toenemen door een andere bestemming, bijvoorbeeld om woningen te bouwen. Omdat er geen zekerheid is of dat daadwerkelijk gebeurt en zo ja, wanneer, hebben deze beleggingen een hoog speculatief karakter. Enkele beleggers stellen dat zij gedupeerd zijn door te investeren in deze producten en proberen hun mogelijke schade te verhalen. Ook meerdere notarissen zijn daarbij in beeld gekomen.

Ons kantoor is bij een aantal transacties betrokken geweest door als notaris op te treden bij het passeren van de leveringsakte van de betreffende percelen. Een kopende partij heeft een tuchtklacht ingediend omdat zij stelt dat wij haar met meer nadruk hadden moeten wijzen op de risico’s die aan deze transacties verbonden waren. Ons standpunt is dat zij, mede vanwege haar achtergrond als succesvol agrarisch ondernemer en handel in gelijksoortige speculatieve percelen, goed op de hoogte kon zijn van deze risico’s en deze willens en wetens heeft geaccepteerd.

Als notaris heb ik altijd mijn uiterste best gedaan voor alle betrokken partijen. Dat geldt ook in deze zaak.
De tuchtrechter van het notariaat heeft echter de klaagster gevolgd in haar kritiek en daarbij de sanctie opgelegd om mij uit het ambt van notaris te ontzetten. Dat heeft mij volledig verrast.

Ik ben het niet eens met de conclusies van de tuchtrechter en vind de opgelegde maatregel bovendien buitenproportioneel. Daarom kijk ik nu naar de mogelijkheden om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Dat betekent in cassatie gaan bij de Hoge Raad. U begrijpt dat dit zorgvuldig moet worden voorbereid. Daar neem ik nu, samen met mijn advocaat, de tijd voor. In overleg met de voorzitter van de rechtbank te Arnhem wordt ons deze tijd gelukkig ook gegund. De uitspraak van het Hof te Amsterdam wordt daarom - in afwachting van een en ander - nog niet ten uitvoer gelegd.

Het zal u niet verbazen dat deze uitspraak bij mij hard is aangekomen. Ik oefen al meer dan vijfentwintig jaar met veel passie, trots en professionele gedrevenheid mijn beroep als notaris uit. Daarbij probeer ik steeds naar eer en geweten al mijn cliënten op de best mogelijke manier bij te staan. Het oordeel van de tuchtrechter heb ik daarom persoonlijk als bijzonder pijnlijk ervaren.

Het heeft nu onze eerste prioriteit om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan onze cliënten zeker te stellen.

Alle in het verleden door onze cliënten (en mijzelf) getekende akten blijven rechtsgeldig en zijn veilig opgeborgen in de kluis van ons kantoor.

Mijn medewerkers en ikzelf blijven in de tussentijd klaar staan voor u, zoals u dat altijd gewend bent geweest en zolang de hoogste rechter niet heeft gesproken, blijf ik graag uw notaris!

Uiteraard ben ik bereid om, voor zover dat (juridisch) mogelijk is, u een nadere toelichting te geven op dit bericht.

Met hartelijke groet,


Reacties

Reageren?
Door Marcel
1 dag geleden
Sneu! Hoop het beste voor je. Als dat buiten het notariaat is, dan is het buiten het notariaat.
Door Mr J.P.M. van Gilse
1 week geleden
Inderdaad een buitenproportionele sanctie. Mijns inziens ook een onterechte sanctie, omdat de cliënt/kopende partij een professionele partij was, die zelf ook wist (althans moest weten) dat een eventuele toekomstige waardestijging van de aan te kopen percelen grond volledig afhankelijk was van een (onzekere) bestemmingswijziging. Men nam kennelijk bewust een gok. Dat heet speculeren. De notaris heeft gewoon zijn werk gedaan, namelijk het passeren van de koopaktes. Advisering over de risico's van de transacties behoort volgens mij niet tot de taken van een notaris (behalve natuurlijk indien de advisering over de aankopen uitdrukkelijk in de overeenkomst van opdracht was opgenomen). Als iemand een koopakte voor een huis laat passeren, gaat de notaris immers ook niet vragen: "Goh, zou u dat huis nou wel kopen, want misschien blijft de door u gehoopte toekomstige waardestijging uit?" De tuchtrechter heeft de taken en verantwoordelijkheden van de notaris veel te ruim uitgelegd. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat notarissen, om zich in te dekken, iedere transactie inhoudelijk moeten gaan toetsen. Onbegonnen werk.
Door S. Berg
1 week geleden
Blijf achter deze notaris staan mensen. Juist in deze moeilijke tijd. Heeft ons jarenlang, op meerdere gebieden, uitstekend geholpen.
Door W.van Oenen
2 weken geleden
Wij hebben tot volle tevredenheid gebruik gemaakt na uitvoerige en zorgvuldige wijze hoe onze wensen zijn uit gewerkt door dhr.de Vries en hopen dat dit oordeel een gunstige wending neemt.
Door Bas Holtrup
2 weken geleden
Wij steunen je Fokke ! Jij bent integer en zorgvuldig, dat blijkt ook hoe open je over deze situatie communiceert. Laten we hopen dat iedereen het alsnog in het juiste perspectief plaatst en dit draconische oordeel wordt teruggedraaid.

Plaats zelf een reactie

Terug